• Home
  • Blog
  • ข่าว
  • ไทยเม็ททอล ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

ไทยเม็ททอล ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

ข่าว |

บ.ไทยเม็ททอลฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายเอกชัย อิสสรา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล จากนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

บ.ไทยเม็ททอลฯ  มีนโยบายต่างๆ ที่ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง เช่น การให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเกี่ยวกับระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001,ขั้นตอนการจัดการของเสีย PHR-003  ระบบพลังงาน ISO 50001 การอนุรักษ์พลังงาน, ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (solar rooftop) เพื่อลดการใช้พลังงาน, มีระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้น้ำซ้ำในขั้นตอนการผลิต ทั้งกระบวนการชุบและกระบวนการพ่นสี, ควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษทุกระบบให้อยู่ในค่าที่ควบคุมตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ และเปลี่ยนการใช้เคมีสำหรับเคลือบผิวอลูมิเนียมจาก  Cr 3+  เป็น  Non-Chrome ซึ่ง ปลอดสารก่อมะเร็ง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) เป็นการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่ยึดมั่นในการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจ ดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ มุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดซัพพลายเชนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร


 

แชร์