ผู้บริหาร UN เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

ข่าว |

ผู้บริหารระดับสูงขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ข้อคิดเห็นในการประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารระดับสูงขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) นำโดยพณะท่าน คอลเลน วิกเซน เคลาปิเล่ ประธานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) คุณกีต้า ซาบฮาร์วาล ผู้ประสานงานประจำสหประชาชาติในประเทศไทย (UNRC TH) และนายสไตน์ แฮนเซ่น ผู้อำนวยการสำนักงานระดับภูมิภาคของ UNIDO ในประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ข้อคิดเห็นในการประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อบ่ายวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด โดยมีนายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

ไทยเม็ททอลฯ เป็นโรงงานผู้ผลิตอลูมิเนียมแห่งแรกในประเทศไทย ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ CFO & CFP จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดยผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2562 – 2563 บริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ถึง 3,758 ตันต่อปี นับเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะเรือนกระจกที่กำลังส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศรวมถึงระบบนิเวศน์ทั่วโลก

มั่นใจได้ในผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรและดูแลสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารตกค้างที่เป็นอันตราย เพราะไทยเม็ททอลฯ เป็นอลูมิเนียมแบรนด์แรกในไทยที่มีนวัตกรรมสินค้าปลอดสารก่อมะเร็ง ด้วยความใส่ใจในสุขอนามัยของพนักงานและลูกค้า ตามพันธกิจองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานใหญ่องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ นครเวียนนา (UNIDO HQ)
https://www.unido.org/news/unidos-greening-industry-and-drive-towards-sdgs-achievement-thailand


แชร์