บานเลื่อนรุ่น TS

บานเลื่อนรุ่น TS

บานเลื่อนสลับ 3 นื้ว (ไม่มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับ + บานฟิก 3 นิ้ว (ไม่มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับแบ่ง 4 บาน + บานฟิก 3 นิ้ว (ไม่มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับหลังเต่า 3 นิ้ว สำหรับพื้นระดับเดียวกัน (ไม่มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับหลังเต่า + บานฟิก 3 นิ้ว สำหรับพื้นระดับเดียวกัน (ไม่มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับหลังเต่าแบ่ง 4 บาน + บานฟิก 3 นิ้ว สำหรับพื้นระดับเดียวกัน (ไม่มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับ 4 นิ้ว (มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับ+บานฟิก 4 นิ้ว (มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับแบ่ง 4 บาน + บานฟิก 4 นิ้ว (มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับขาสูง 4 นิ้ว แบบขาโค้ง (มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับขาสูง + บานฟิก 4 นิ้ว แบบขาโค้ง (มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับขาสูงแบ่ง 4 บาน + บานฟิก 4 นิ้ว แบบขาโค้ง (มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับขาสูง 4 นิ้ว แบบขาตรง (มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนขาสูง 4 นิ้ว + บานฟิก 4 นิ้ว แบบขาตรง (มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับขาสูงแบ่ง 4 บาน + บานฟิก 4 นิ้ว แบบขาตรง (มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับหลังเต่า 4 นิ้ว สำหรับพื้นระดับเดียวกัน (มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับหลังเต่า + บานฟิก 4 นิ้ว สำหรับพื้นระดับเดียวกัน (มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับ 3 ราง สำหรับพื้นต่างระดับ (มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับ 3 ราง + บานฟิกสำหรับพื้นต่างระดับ (มีมุ้งลวด)
บานลากจูง 3 บาน 4 นิ้ว สำหรับพื้นต่างระดับ (ไม่มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับ 3 ราง แบ่ง 4 บาน + บานฟิก สำหรับพื้นต่างระดับ (มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับ 3 ราง สำหรับพื้นระดับเดียวกัน (มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับ 3 ราง + บานฟิกสำหรับพื้นระดับเดียวกัน (มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับ 3 ราง แบ่ง 4 บาน + บานฟิก สำหรับพื้นระดับเดียวกัน (มีมุ้งลวด)
บานลากจูง 3 บาน 4 นิ้ว สำหรับพื้นระดับเดียวกัน (ไม่มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับหลังเต่าแบ่ง 4 บาน + บานฟิก 4 นิ้ว สำหรับพื้นระดับเดียวกัน (มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับ เฟรมติดกล่อง 4 นิ้ว (มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับ เฟรมติดกล่อง 4 นิ้ว + บานฟิก 4 นิ้ว (มีมุ้งลวด)
บานเลื่อนสลับ เฟรมติดกล่อง แบ่ง 4 บาน + บานฟิก 4 นิ้ว (มีมุ้งลวด)