มาตรฐานและระบบปฏิบัติการ

มอก. 284-2560

มอก. 281-2520

ISO 9001:2015 ระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ

Thailand Trust Mark (T Mark)

ISO 14001:2015 ระบบบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

IATF 16949:2016 ระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ (อุตสาหกรรมยานยนต์)

ISO 50001:2018 ระบบบริหารการจัดการด้านพลังงาน

ISO 45001:2018 ระบบมาตราฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green System)

ใบรับรอง MiT (ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย)

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ (CFO & CFP)

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ (CFO & CFP)

ใบรับรอง มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553)

CSR-DIW Award 2019

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ (CFO & CFP)

ใบรับรอง T-OSH OSHMS: 2019

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ


รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน