คาร์บอนฟุตพรินท์

ไทยเม็ททอลฯ ขับเคลื่อนธุรกิจอลูมิเนียมสู่
องค์กร“คาร์บอนต่ำ” รายแรกในไทย

ไทยเม็ททอลฯ คือโรงงานผู้ผลิตอลูมิเนียมรีดเส้นแห่งแรกในไทย โดยได้รับการขึ้นทะเบียนกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ที่มีการบริหารจัดการปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต ปัจจุบัน กระบวนการผลิตของไทยเม็ททอล สามารถลดได้กว่า 60% เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม

“ไทยเม็ททอล” ยิ่งใช้ ยิ่งลดโลกร้อน
*ท่านสามารถดูรายชื่อ บ.ไทยเม็ททอลฯ ในเว็บไซต์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ได้ที่ https://bit.ly/thaicarbonlabelCFOThaimetal

โรงงานผู้ผลิตอลูมิเนียมแห่งแรกในประเทศไทย
ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ CFO & CFP

จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) และได้รับเกียรติจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

  • ลูกค้าได้รับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐาน

  • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
     
  • ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงเครื่องจักร รวมถึงกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
นำเศษอลูมิเนียมกลับมาหลอมใช้ใหม่ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงลดการใช้พลังงานในการผลิต
ระบบบำบัดภายในโรงงาน (ฝุ่น/อากาศ/น้ำเสีย)
ระบบการคัดแยกขยะ เพื่อเพิ่มการนำกลับมารีไซเคิล
นวัตกรรมปลอดสารก่อมะเร็ง

กระบวนการผลิตของไทยเม็ททอลฯ ลดการปล่อยก๊าซที่เป็นมลพิษ
ได้ถึง “3,758” ตันต่อปี เทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 150,000 ต้น

การเริ่มต้นของไทยเม็ททอลฯ


ปี 2562 ไทยเม็ททอลฯ ได้ร่วมมือกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับการลดการปล่อยค่า U-POPs (สารมลพิษตกค้างที่ถูกปล่อยโดยไม่ได้ตั้งใจ) ที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ไทยเม็ททอลฯ จึงเริ่มเป็นผู้บุกเบิกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยยึดเกณฑ์จาก CFO (Carbon Footprint for Organization) และ CFP (Carbon Footprint by Products) ผ่านการตรวจสอบจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ TGO

โครงการประหยัดพลังงาน

  • ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีระบบ inverter เพื่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
  • ปรับปรุงระบบทำความเย็นของการผลิตทั้งกระบวนการ
  • ปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้ความร้อนสูงให้สามารถลดการใช้พลังงานลง โดยสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 20%
  • ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกันที่ 1 MW หรือ 1,000,000 วัตต์

คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO)

ไทยเม็ททอลฯ คือโรงงานผู้ผลิตอลูมิเนียมแห่งแรกในประเทศไทย ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ CFO & CFP จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) การเก็บข้อมูลจาก TGO แบ่งออกเป็น 3 ขอบเขต คือ
ขอบเขต 1
ปลดปล่อยที่องค์กรเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยตรง รวมทั้งการเผาไหม้พลังงานที่พื้นที่ขององค์กร เช่น ยานพาหนะ เครื่องปรับอากาศ
ขอบเขต 2
การปลดปล่อยทางอ้อม เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า ความร้อน ความเย็น และไอน้ำที่องค์กรซื้อมาใช้
ขอบเขต 3
การปลดปล่อยทางอ้อมอื่นๆ ที่เกิดจากห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร เช่น จากซัพพลายเออร์ต้นน้ำ การขนส่ง ขยะและน้ำเสีย แหล่งปลดปล่อยเหล่านี้ยากที่จะตรวจสอบและควบคุม แต่มักมีส่วนแบ่งการปลดปล่อยมากที่สุด 
*ท่านสามารถดูรายชื่อ บ.ไทยเม็ททอลฯ ในเว็บไซต์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ได้ที่ https://bit.ly/thaicarbonlabelCFOThaimetal

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (CFP)

นอกจากการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร หรือ CFO (Carbon Footprint for Organization) ไทยเม็ททอลฯ ก็ได้ผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ หรือ CFP (Carbon Footprint of Product) เป็นรายแรกในไทยเช่นเดียวกัน เพื่อให้ตอบรับกับมาตรการในตลาดโลกที่ส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ หันมาสนใจลดก๊าซเรือนกระจกให้มากขึ้น โดยสหภาพยุโรป (อียู) เป็นประเทศแรกที่จะเริ่มจัดเก็บภาษีก๊าซเรือนกระจกในปี 2024
สินค้า ค่า CFP
6063 Aluminum Billet 4.73
6063 Aluminum Extrusion 6.70
6063 Anodized Aluminum Extrusion 7.60
6063 Powder Coating Aluminum Extrusion 7.35

เอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) และผลิตภัณฑ์ (CFP)

CFO

CFP

*ท่านสามารถดูรายชื่อ บ.ไทยเม็ททอลฯ ในเว็บไซต์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ได้ที่ https://bit.ly/thaicarbonlabelCFOThaimetal

ผู้บริหารจาก UN เข้าเยี่ยมชม โรงงานไทยเม็ททอล

จากการบริหารจัดการและแผนพัฒนาเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง ไทยเม็ททอลฯ จึงได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) นำโดยพณะท่าน คอลเลน วิกเซน เคลาปิเล่ ประธานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) คุณกีต้า ซาบฮาร์วาล ผู้ประสานงานประจำสหประชาชาติในประเทศไทย (UNRC TH) และนายสไตน์ แฮนเซ่น ผู้อำนวยการสำนักงานระดับภูมิภาคของ UNIDO ในประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ข้อคิดเห็นในการประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด โดยมีนายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

*ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานใหญ่องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ นครเวียนนา UNIDO HQ